Projekty powiązane

PROJEKTY REALIZOWANE

„Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska”

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Jego realizacja pozwoli na uzyskanie dwutorowego połączenia z linią kolejową nr 25 (Łódź Kaliska – Koluszki – Tomaszów Maz. – Dębica) i likwidację tzw. wąskiego gardła dla pociągów w kierunku wschodnim. Zwiększona zostanie przepustowość stacji Łódź Kaliska w aspekcie planowanej budowy linii kolejowej w tunelu łączącej stację Łódź Kaliska ze stacją Łódź Fabryczna.

„Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”

Efektem modernizacji 42-kilometrowej linii kolejowej na trasie Łódź Kaliska – Zduńska Wola będzie poprawa bezpieczeństwa kolei, sprawny i szybszy przejazd pociągów oraz lepsza obsługa pasażerów na stacjach i przystankach. Po zakończeniu prac prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie do 120 km/h. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży na tym odcinku o około 15 minut.

Na stacjach i przystankach: Lublinek, Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Chechło, Dobroń, Kolumna zostaną przebudowane perony. Ponadto na stacjach Pabianice i Zduńska Wola będą wybudowane przejścia podziemne. Na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola będzie przebudowanych i wyremontowanych 5 wiaduktów, 12 mostów kolejowych i 12 przepustów. Płynność ruchu pasażerskiego i towarowego zapewni wymiana torów, urządzeń srk i sieci trakcyjnej. Przebudowa 35 przejazdów, w tym wyposażenie
 13 z nich w nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, podniesie poziom bezpieczeństwa podróży.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”. Planowany termin zakończenia prac budowlanych 2020 r.

„Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin”

Celem projektu jest poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji kolejowej na terenie Łodzi, poprzez rozbudowę / budowę 6 węzłów multimodalnych. Pozwoli to na lepsze dopasowanie rozmieszczenia obiektów obsługi pasażerów do potrzeb mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności transportu kolejowego względem drogowego.

Modernizowane węzły multimodalne:

  1. Łódź Stoki (linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew–Kutno) – modernizacja przystanku wraz z budową pętli tramwajowej i połączenia tramwajowego wzdłuż ulicy Pomorskiej. Powstanie m.in. przejście podziemne dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności umożliwiającego dojście do peronu od ul. Lawinowej oraz wiata rowerowa i miejsca parkingowe;
  2. Łódź Arturówek (linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew–Kutno). W ramach modernizacji przystanku powstanie nowe dojście na peron oraz wiata rowerowa i 40 metrów ścieżki rowerowej;
  3. Łódź Marysin (linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew–Kutno) wraz z budową posterunku ruchu, tzw. „mijanki”. W ramach modernizacji zostanie wybudowany nowy peron z pochylnią, schody w obrębie skrzyżowania ul. Strykowskiej
i Inflanckiej oraz przejście w poziomie szyn (zabezpieczone tzw. labiryntem);
  4. Nowy przystanek Łódź Radogoszcz Wschód (linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew–Kutno). Powstanie nowy peron z pochylniami umożliwiającymi dojście na peron osobom o ograniczonej mobilności, wiata rowerowa, miejsca parkingowe oraz 70 metrów chodnika;
  5. Nowy przystanek Łódź Warszawska (linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew–Kutno). Zostanie wybudowany nowy peron dostępny dla osób o ograniczonej mobilności oraz wiata rowerowa;
  6. Nowy przystanek Łódź Retkinia (linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska– Tuplice/Zasieki). W ramach projektu zostaną wybudowane dwa perony
 z pochylniami umożliwiającymi dojście osobom o ograniczonej mobilności, kładka nad torami ze schodami i windami umożliwiającymi dojście do peronów, dwie wiaty rowerowe oraz 95 metrów chodnika.

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, obejmuje przebudowę jednotorowej linii kolejowej nr 16 na odcinku Zgierz – Ozorków od km 14,204 do km 35,884.

Linia kolejowa nr 16 została wybudowana w latach 20-tych XX wieku. Na linii prowadzony jest ruch pociągów pasażerskich i towarowych. W ramach Projektu zostanie zmodernizowany układ torowy wraz z odwodnieniem, sieć trakcyjna, urządzenia i systemy telekomunikacyjne oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na przebudowanej stacji Zgierz Północ zostanie wybudowany tor nr 3 „mijankowy” o długości 750 m oraz peron nr 2 o długości 200 m i wysokości 0,76 m. Stacja będzie dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Na modernizowanym odcinku będzie przebudowanych 14 obiektów inżynieryjnych, w tym: 5 mostów kolejowych, 4 wiadukty kolejowe, 5 przepustów oraz 13 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejście dla pieszych przy ul. Granicznej w Zgierzu.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Projekt „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna” realizowany był w dwóch etapach:

W ramach projektu został wybudowany:

Dodatkowo w ramach projektu została zmodernizowana stacja Łódź Widzew. W miejsce zdemontowanej kładki nad torami wybudowano przejście podziemne dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.
 Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odcinku Łódź Widzew–Zgierz”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 obejmował: